Đăng ký thông tin cựu sinh viên

Để Khoa CNTT và ban liên lạc cựu sinh viên có thể biết thêm về thông tin cựu sinh viên các bạn đăng ký tại đây: http://goo.gl/LDLcMl