Đội ngũ nhân sự khoa

Hiện tại Khoa Công nghệ thông tin bao gồm 18 giảng viên và 2 nhân viên chuyên trách.

 
19 Trần Thị Xim Nhân viên, Thư ký khoa Cử nhân   Xem
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ Xem chi tiết
1 Huỳnh Trọng Đức

Trưởng khoa

Thạc sỹ  NCS Xem
2 Hoàng Trọng Thạch

Phó khoa

Thạc sỹ    
3 Trần Anh Khoa

Tổ trưởng BM Công nghệ phần mềm

Thạc sỹ   Xem
4 Nguyễn Thị Thu Cúc Giảng viên Thạc sỹ   Xem
5 Chu Thị Mai Giảng viên Thạc sỹ   Xem
6 Nguyễn Văn Hán Giảng viên Thạc sỹ   Xem
7 Trương Quang Mạnh Giảng viên Cử nhân  Đang học cao học Xem
8 Phạm Văn Sơn Giảng viên Cử nhân   Xem
9 Hồ Diên Lợi Giảng viên Thạc sỹ   Xem
10 Nguyễn Thái Khánh Quyên Giảng viên Thạc sỹ   Xem
11 Nguyễn Xuân Nhựt Giảng viên Thạc sỹ   Xem
12 Bùi Trọng Viên Giảng viên Thạc sỹ   Xem
13 Nguyễn Anh Tú Giảng viên Thạc sỹ   Xem
14 Thái Thị Huyên Giảng viên Thạc sỹ   Xem
15 Nguyễn Minh Trường Giảng viên Thạc sỹ   Xem
16 Lê Thị Tố Thi Giảng viên Thạc sỹ    
17 Đặng Hồng Hiệp Giảng viên, Bí thư đoàn khoa Thạc sỹ   Xem
18 Đinh Duy Tài Giảng viên Thạc sỹ  Đang học NCS Nhật Bản Xem