Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 Khoa CNTT (Đợt 2)

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa QTKD)

Xem tiếp...

 

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy)

Xem tiếp...

Lịch thi PTTK các lớp Thầy Sơn !

LỊCH THI MÔN PTTK HT DO THẦY PHẠM VĂN SƠN PHỤ TRÁCH

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy)

Xem tiếp...

Lịch thi Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2015-2016 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 3 năm học 2015-2016 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...