ĐACS HÈ CÔ HUYÊN

Các em làm ĐACS báo cáo đồ án vào sáng thứ 5 ngày 22/08/2019 lúc 9h30

Lịch báo cáo TTTN hè 2019 (Thầy Lợi)

Lịch báo cáo TTTN Hè 2019

Ngày báo cáo: 30.8.2019(Thứ 6)

Buổi: Chiều

Phòng máy

Lịch báo cáo đồ án hè Thầy Đức

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Đức báo cáo như sau:

Thời gian: 8h00 phòng D209 ngày 28/08/2019

Chuẩn bị:

Đĩa chứa thông tin file word và demo (nếu có)+giấy theo dõi --> đối với các bạn làm DACN+DACS

Đĩa chứa thông tin file word và demo (nếu có)+giấy theo dõi + In cuốn báo cáo (2 mặt)--> đối với các bạn làm TTTN

 

Sau thời gian này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào

Lịch báo cáo đồ án hè thầy Hiệp

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Hiệp báo cáo như sau:

Thời gian: 8h30-19h30 phòng D211 ngày 21/08/2019

Chuẩn bị: đĩa trắng để ghi đĩa khi duyệt chính thức+giấy theo dõi

 

 

Sau thơi gian này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào