Lịch gặp hướng dẫn đồ án (T.Trường)

Các bạn SV làm đồ án cơ sở và thực tập tốt nghiệp gặp thầy vào các buổi chiểu thứ 3 (D213), chiều thứ 5 (D207), chiều thứ 6 (D209)

Các bạn SV làm thực tập tốt nghiệp gặp cô nhận đề tài vào sáng thứ 5 (15/3) lúc 10h15 tại phòng máy D2-08.

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1505-thong-bao-lich-gap-tttn-cquyen.html
Các bạn SV làm thực tập tốt nghiệp gặp cô nhận đề tài vào sáng thứ 5 (15/3) lúc 10h15 tại phòng máy D2-08.

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1505-thong-bao-lich-gap-tttn-cquyen.html
Các bạn SV làm thực tập tốt nghiệp gặp cô nhận đề tài vào sáng thứ 5 (15/3) lúc 10h15 tại phòng máy D2-08.

Xem thêm tại: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/thong-bao/1505-thong-bao-lich-gap-tttn-cquyen.html