Thông báo về kế hoạch báo cáo KLTN

Các sinh viên làm khóa luận lưu ý, theo kế hoạch thực hiện KLTN:

1. Tuần 22 (từ ngày 17/06/2018 đến 23/06/208): các nhóm sẽ có lịch phản biện (nhóm gặp GVPB).

2. Tuần 23 (từ ngày 24/06/2018 đến 30/06/208) các nhóm sẽ có lịch bảo vệ KLTN.

Lịch chi tiết sẽ thông báo cụ thể sau, kèm theo danh sách hội đồng.

P/s: Các nhóm nhớ tham khảo trực tiếp GVHD.

TAK;