Báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Đức và thầy Mạnh

Tất cả các bạn làm đồ án và thực tập của 2 thầy thì lên báo cáo ngày 30/05/2019. Tại phòng D209 lúc 14h00 sáng

Khi lên báo cáo cần chuẩn bị:

+ Đối với SV làm DACS, DACN: lưu đĩa CD, bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn

+ Đối với SV làm TTTN: lưu đĩa CD, bìa đĩa ghi tên đề tài, mã sv, tên sv, lớp,  tên gv hướng dẫn. Kèm theo cuốn báo cáo in ra có bìa kiếng

==> Tất cả nộp cho GVHD