Thông báo lịch học bù thầy Hiệp các môn QTMNC, MTTDD, Cấu trúc rời rạc, Tin học

Môn Quản trị mạng nâng cao ngày 10/06, 17/06 bù ngày 05/06 (thứ 4), 07/06 (thứ 6)  phòng D207 lúc 17h-20h30

Môn Mạng truyền thông đi di động ngày 11/06 bù ngày 03/06 (thứ 2) phòng D208 lúc 17h-20h30

Môn cấu trúc rời rạc ngày 14/06 bù ngày 06/06 (thứ 5) phòng D209 lúc 17h-20h30

Môn tin học ngày 12/06 bù ngày 04/06 (thứ 3) phòng D206 17h-20h30