Điểm ĐACS và TTTN (c.Huyên)

Điểm ĐACS:

1. Nguyễn Bảo Tú: 6

2. Nguyễn Thị Ánh Vy: 6

3. Trần Văn Tư: 5

4. Trần Hoàng Sơn: 7

5. Nguyễn Minh Quang: 7

6. Trần Trung Trực: 7.5

7. Nguyễn Thị Cẩm Tú: 5.5

Điểm TTTN

1. Đoàn Thị Mỹ Linh: 8.5

2. Lê Thị Hoàng Oanh: 8.5

3. Nguyễn Văn Thành: 7

4. Trịnh Thị Thu: 9

5. Nguyễn Minh Tân: 9

6. Võ Tiến Thuận: 7.8

7. Trần Thị Mỹ Duyên: 9

8. Nguyễn Thị Thu Thủy: 7