Lịch báo cáo đồ án hè Thầy Đức

Tất cả các bạn làm đồ án thầy Đức báo cáo như sau:

Thời gian: 8h00 phòng D209 ngày 28/08/2019

Chuẩn bị:

Đĩa chứa thông tin file word và demo (nếu có)+giấy theo dõi --> đối với các bạn làm DACN+DACS

Đĩa chứa thông tin file word và demo (nếu có)+giấy theo dõi + In cuốn báo cáo (2 mặt)--> đối với các bạn làm TTTN

 

Sau thời gian này sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào