Thông báo về việc ký tên đồ án và chuyên đề thực tập 1

Tất cả sinh viên làm đồ án chuyên ngành, đồ án cơ sở, Thực tập tốt nghiệp và chuyên đề thực tập 1

Đề nghị các bạn đến văn phòng khoa phòng D101(văn phòng khoa CNTT) giờ hành chính để ký tên

Thời gian gia hạn cho các em đến hết ngày 20/11/2019. Sau ngày này thì khoa sẽ không cho ký nữa.

Đề nghị các em nghiên túc thực hiện

 

Riêng chuyên đề thực tập 1 (các em đã đi hay chưa đi đều phải ký tên)