lỗi
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Chọn
1 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 81
2 Điểm quá trình các lớp hè do thầy Viên dạy 22/08/2018 Bùi Trọng Viên 69
3 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 76
4 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 102
5 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 98
6 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 96
7 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 100
8 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 17/06/2018 Bùi Trọng Viên 105
9 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 210
10 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 165
11 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 94
12 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 135
13 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 103
14 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 119
15 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 117
16 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 134
17 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 119
18 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 121
19 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 119
20 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 110
21 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 111
22 Điểm QT môn Hệ Điều Hành thầy Viên 06/06/2018 Bùi Trọng Viên 139
23 Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên) 06/06/2018 Thái Thị Huyên 130
24 Điểm QT thiết kế web- cô Mai 04/06/2018 Khoa CNTT 136
25 Điểm QT Môn TH Cơ Bản Lớp Chiều T3 Thầy Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 121
26 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 109
27 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 118
28 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 129
29 Điểm quá trình môn NMLT lớp HOCLAI5 (cô Cúc) 11/05/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 156
30 Điểm KTHP THVP chieu thu 6 nhom 1(C.Huyên) 11/05/2018 Thái Thị Huyên 134