Điểm quá trình TH cô Thi học kỳ 2019-2020

ĐIỂM DANH - ĐIỂM QUÁ TRÌNH-HK1-NH: 19-20
 MÔN: PTS-ST7-GV: LÊ THỊ TỐ THI
Tuần
24/08/19
1 2 3 4 5 6 7 8 ĐIỂM 
STT Họ lót Tên     KT1   KT2   KT3
(12-10-19)
Chấm BT Final KTTX KTGK CC ĐQT (KTTX+KTGK+CC)
(40%)
1 Nguyễn Phan Trường An           9.0          5.0                    7.0        9.0 V      7.5       8.0 9          8.0
2 Phùng Thái Thanh  Bảo                          
3 Lê Quốc Bình V V 8.0          5.0       V      6.5       6.0 7          6.4
4 Đào Văn Chương                          
5 Đặng Ngọc Kim Cương V   8.0          5.0                    6.0        9.0        7.0       9.0 9          8.2
6 Bùi Quốc Danh     8.0          6.0                    5.0        8.0 V      6.8       6.0 9          6.9
7 Đỗ Quốc Dũng V V 6.0          8.0    V   V  V      7.0       8.0 5          7.0
8 Hồ Khánh Duy     9.0          8.0                    7.0        7.0        7.8       8.0 10          8.3
9 Châu Văn Dương                          
10 Nguyễn Khắc Đức           9.0          6.0                    7.0        9.0        7.8       8.0 10          8.3
11 Đỗ Trung  Hiếu V V                          6.0        7.0 V      6.5       6.0 7          6.4
12 Tăng Văn Hội V   8.0          9.0                    8.0        9.0        8.5       8.0 9          8.4
13 Huỳnh Quang  Khải                          
14 Lê Đình Khang           8.0          8.0                    7.0        8.0        7.8       7.0 10          7.9
15 Lê Trần Gia Khánh           7.0    V                     6.0        9.0 V      7.3       6.0 8          6.9
16 Lê Anh Khoa     8.0          6.0    V         7.0        7.0       7.0 9          7.4
17 Phạm Văn Kiên     4.0        10.0               7.0        7.0        7.0       7.0 10          7.6
18 Nguyễn Minh Nhí     7.0          7.0                    6.0        7.0        6.8       6.0 10          7.1
19 Phạm Minh Phát     10.0        10.0               7.0      10.0        9.3       9.0 10          9.3
20 Phạm Văn Duy Phong                          
21 Võ Tuấn Phụng     7.0          5.0               7.0        9.0        7.0       9.0 10          8.4
22 Trương Thị Thu Phương     6.0    V     V   V         6.0       5.0 7          5.8
23 Nguyễn Thị Phượng           7.0          3.0               6.0        9.0        6.3       8.0 10          7.7
24 Lưu Anh Tài V V V V V V                  5.0        5.0 V      5.0       7.0 3          5.4
25 Trần Ngọc Thạch V   5.0          6.0                    7.0        9.0 V      6.8       8.0 8          7.5
26 Nguyễn Quốc Thái                          
27 Nguyễn Quốc Thái V V V V        9.0 5  V   V  V      7.0       9.0 3          7.0
28 Trương Văn Thân     7.0          8.0                    8.0        9.0        8.0       6.0 10          7.6
29 Trần Quang Tiến     9.0          7.0                    7.0        7.0        7.5       8.0 10          8.2
30 Đàm Đức Tín     8.0          7.0                    7.0        7.0        7.3       8.0 10          8.1
31 Thái Thị Thu  Trang     9.0          9.0                    7.0        7.0        8.0       9.0 10          8.8
32 Trần Thành Trung V V V      V                   6.0  V   V       6.0       5.0 4          5.2
33 Nguyễn Quốc Tuấn     5.0          6.0                    7.0        8.0  V       6.5       7.0 9          7.2
34 Nguyễn Vũ Anh  Tuấn                          
35 Lê Thanh  Tùng                          
36 Đặng Thế Vinh     9.0          8.0                    7.0        7.0        7.8     10.0 10          9.1
37 Nguyễn Hữu Vinh                          
38 Nguyễn Ngọc Quang Vinh                3.0                    7.0        7.0        5.7       7.0 10          7.1
39 Nguyễn Tiến Vỹ V V 5.0          9.0   P        6.0        6.7       7.0 8          7.1