Điểm giữa kỳ CTRR thầy Hiệp (New Update)

Cấu trúc rời rạc T2
STT MSSV Họ và tên Lớp DC 1 2 3 4 5 6 7 8 KT1 KT2 DD GK
1 2118110255 Lê Việt Cường CCQ1811D       vs   v       7.5 7.5 7.5 7.5
2 2118110258 Nguyễn Tấn Dũng CCQ1811D 1   v             7 8 8.8 8.8
3 2118110097 Nguyễn Quốc Đại CCQ1811B     v           v     7.5 1.5
4 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C                   7 7 10 7.6
5 2117110013 Nguyễn Trí Hải CCQ1711A     v       v v v     5 1
6 2117220012 Tô Văn Hải CCQ1722A     v vs     v v v     3.8 0.8
7 2118110265 Đỗ Trung Hiếu CCQ1811D     v       v v v     5 1
8 2118110268 Nguyễn Mạnh Hoàng CCQ1811D 1             v   7 7.5 8.8 8.6
9 2118110107 Võ Huy Hoàng CCQ1811B     v             8 7 8.8 7.8
10 2118110272 Đan Khang Huy CCQ1811D     v       v v   7.5 7 6.3 7.1
11 2118110112 Huỳnh Võ Xuân Huy CCQ1811B     v v   v v v v     2.5 0
12 2118110279 Nguyễn Hồ Anh Lâm CCQ1811D                   6.5 6.5 10 7.2
13 2118110283 Nguyễn Tiến Long CCQ1811D                   6.5 4.5 10 6.4
14 2118110290 Huỳnh Long Nhật CCQ1811D       v         v     7.5 1.5
15 2118110291 Trần Minh Nhật CCQ1811D 1                 5 4 10 6.6
16 2118110048 Lê Tấn Phát CCQ1811A 1   v p       v   7 5 6.3 7.1
17 2118110138 Trần Đại Phong CCQ1811B                   6.5 7 10 7.4
18 2118110140 Lưu Bảo Phúc CCQ1811B     v v   v v v v     2.5 0
19 2118110149 Nguyễn Hữu Tài CCQ1811B                   6 6 10 6.8
20 2118110304 Hồ Hiền Thanh CCQ1811D               v   5 5.5 8.8 10
21 2118220019 Trần Thị Thanh Thanh CCQ1822A     v v     v v v     3.8 0.8
22 2118050048 Lê Hoàng Thiện CCQ1811E 1.5   v             7.5 6.5 8.8 8.9
23 2118110311 Nguyễn Trọng A Thìn CCQ1811D     v             6 7 8.8 7
24 2117110056 Mai Quang Thụ CCQ1711A       vs           6.5 7.5 8.8 7.4
25 2118110315 Ngô Phi Thuận CCQ1811D     v     v       6 7.5 7.5 6.9
26 2117110127 Nguyễn Công Thức CCQ1711B 1.5     v         v     7.5 3
27 2118110319 Nguyễn Công Trà CCQ1811D     v v     v v v     3.8 0.8
28 2118110320 Hồ Thị Diễm Trinh CCQ1811D                   5 5 10 6
29 2118110409 Thái Ngọc Trình CCQ1811B             v     6 5.5 8.8 6.4
30 2118110326 Phạm Ngọc Tú CCQ1811D     v v   v v v v     2.5 0
31 2118110327 Nguyễn Cao Tự CCQ1811D     v       v     6.5 7 7.5 6.9
32 2117110277 Lê Đình Vương CCQ1711D     v v   v v v v     2.5 0

 

Cấu trúc rời rạc T5
STT MSSV Họ và tên DC 1 2 3 4 5 6 7 8 KT1 KT2 DD GK
1 2117110211 Lê Phan Thế Bảo             v     8.5 7 8.8 8
2 2118110177 Ngô Đức Cương     v v           9.2 8 7.5 8.4
                               
                               
5 2118110014 Đỗ Viết Dũng               v   7.5 8 8.8 8
6 2118110182 Đỗ Hoàng Dương   v v v v v v v v     0 0
7 2118110184 Phạm Công Đoàn                   9 7.5 10 8.6
8 2118110185 Nguyễn Văn Đồng             v     9.2 9 8.8 9
9 2118110186 Nguyễn Thị Thu Hà                   9 8 10 8.8
10 2118110187 Nguyễn Ngọc Minh Hải           v   v   9.2 8 7.5 8.4
11 2118220007 Trần Phan Đại Hải   v     v v v v v     2.5 0
12 2118110201 Nguyễn Tuấn Hùng     v v v v v v v     1.3 0
13 2118110197 Lê Tường Huy                   8.5 8 10 8.6
14 2118110203 Nguyễn Ngọc Hưng                   7.5 6 10 7.4
15 2118110114 Nguyễn Tuấn Kha   v v v v v v v v     0 0
16 2118170191 Lê Nguyên Khôi             v     6 7.5 8.8 7.2
17 2118110119 Nguyễn Văn Khôi           vs   v v 8.8 8 6.3 8
                               
19 2118110121 Nguyễn Thành Lâm                   8.2 8 10 8.5
20 2118110206 Nguyễn Phùng Duy Linh               v   9 7.5 8.8 10
21 2118110207 Nguyễn Hoàng Long             v     7.5 8 8.8 8
22 2118110208 Trần Thanh Lợi                   9.5 9 10 9.4
23 2118110209 Nguyễn Luân                   8.5 6.5 10 8
24 2118110210 Nguyễn Quốc Mạnh                       10 2
25 2118110213 Dương Minh Hoài Nam           vs     v 8.8 7 7.5 7.8
26 2118110294 Phạm Huy Phong       v           7.8 7 8.8 7.7
27 2118110142 Huỳnh Thanh Phương                   9 8 10 8.8
28 2118110220 Huỳnh Thị Nhã Phương                   9.2 9.5 10 9.5
29 2118110221 Nguyễn Gia Thế Phương       v     v v v     5 1
30 2118110058 Lương Ngọc Quý       v     v     9.5 9.5 7.5 9.1
31 2118110222 Nguyễn Văn Quyên                   9.4 8.5 10 9.2
32 2118110224 Đỗ Ngọc Tâm                   9.2 9 10 9.3
33 2118110226 Phạm Đình Thi     v             8.8 8.5 8.8 8.7
34 2118110227 Phan Minh Thi                   9.5 9 10 9.4
35 2117110054 Phan Văn Tấn Thiện     vs     v       7.8 7 7.5 7.4
36 2118110313 Tạ Quốc Thịnh     vs   v   v v v     3.8 0.8
37 2117110243 Lê Mạnh Tiến   v     v v   v v     3.8 0.8
38 2115110134 Phạm Vũ Thanh Tiến                   5.8 7.5 10 7.3
39 2118110234 Võ Văn Tịnh                   9.7 9.5 10 9.7
40 2118110239 Lê Bá Khánh Trình   v v v v v v v v     0 0
41 2118110242 Lê Văn Trung                   9.3 9 10 9.3
42 2118110244 Tô Đình Trực                   9.7 9 10 9.5
43 2118110246 Lê Thanh Tuyền           v       9.2 8.5 8.8 8.8
44 2118110329 Nguyễn Hữu Vinh                   8.8 8 10 8.7
45 2117110254 Lê Tường Vũ           v   v   8.2 8 7.5 8
46 2118110249 Trần Quang Vũ                   10 10 10 10

 

Cấu trúc rời rạc T4
STT MSSV Họ và tên Lớp DC 1 2 3 4 5 6 7 8 KT1 KT2 ĐD GK
                                 
2 2118110171 Trương Thị Mỹ Anh CCQ1811C   v   v v v v v v     1.3 0
3 2117110004 Nguyễn Thế Bảo CCQ1711A   v v     v       3.5 6 6.3 5.1
4 2118110176 Nguyễn Minh Chiến CCQ1811C   v   v v   v v v     2.5 0
5 2118110012 Lưu Đức Dũng CCQ1811A                   7.8 9 10 8.7
6 2118110019 Võ Tá Đức CCQ1811A   v v   v v       6 6.5 5 6
7 2118220009 Nguyễn Ngọc Hải CCQ1822A                 v 7.8   8.8 4.9
8 2118110263 Nguyễn Thanh Hàng CCQ1811D                   4 6.5 10 6.2
9 2118110347 Lê Anh Hào CCQ1811E                   5.8 3.5 10 5.7
10 2118110101 Nguyễn Quang Hào CCQ1811B   v   v v v v v v     1.3 0
                                 
12 2118110348 Huỳnh Đông Hận CCQ1811E                   5 7 10 6.8
13 2118110199 Phạm Hùng CCQ1811C         v         2 5 8.8 4.6
14 2118110356 Võ Thái Huy CCQ1811E   v               7 2.5 8.8 5.6
                                 
16 2118030028 Quách Minh Kiệt CCQ1811E   v v v v v v v v     0 0
                                 
18 2118110367 Nguyễn Đăng Luận CCQ1811E             v     5.7 3.5 8.8 5.4
                                 
20 2118110131 Nguyễn Phương Nam CCQ1811B                   6.5 8 10 7.8
21 2118220014 Nguyễn Nhật Nghĩa CCQ1822A                 v 6   8.8 4.2
22 2118110373 Tân Cao Nguyên CCQ1811E   v     v v v   v 7   3.8 3.6
23 2118110046 Nguyễn Đình Nhi CCQ1811A                   9 7.5 10 8.6
24 2118170588 Lê Văn Phú CCQ1811E                   8.2 8 10 8.5
                                 
26 2118110379 Nguyễn Nhật Quang CCQ1811E   v   v v v v v v     1.3 0
27 2117140089 Phan Anh Quốc CCQ1711E         v         7.5 6 8.8 7.2
28 2117110181 Đào Ánh Sáng CCQ1711C   v             v 5   7.5 3.5
29 2118150068 Nguyễn Phan Duy Tân CCQ1811E   v v v v v v v v     0 0
                                 
33 2118110388 Phạm Hữu Thông CCQ1811E         v         5 7 8.8 6.6
                                 
35 2118110321 Đỗ Ngọc Trí CCQ1811D   v               6.5 3 8.8 5.6
36 2118110394 Nguyễn Văn Minh Trọng CCQ1811E   v v v v   v v v     1.3 0
37 2118110322 Võ Văn Trọng CCQ1811D                   6 7.5 10 7.4
38 2118110395 Hồ Sỹ Trung CCQ1811E           v       6.7 4 8.8 6
39 2117110203 Nguyễn Thành Trung CCQ1711C               v v     7.5 1.5
40 2118110403 Nguyễn Thanh Tú CCQ1811E           v       8 5.5 8.8 7.2
41 2118110404 Nguyễn Văn Tú CCQ1811E   v v v v v v v v     0 0
42 2118110402 Thái Vũ Anh Tú CCQ1811E   v v v v v v v v     0 0
43 2117110206 Phạm Đình Thanh Tuấn CCQ1711C                   4.3 6.5 10 6.3
44 2118110400 Phan Ngọc Tuấn CCQ1811E         v         6.2 7.5 8.8 7.2
45 2117110208 Nguyễn Hoàng Vị CCQ1711C           v       7.5 8 8.8 8
46 2118110250 Nguyễn Tấn Vương CCQ1811C                   5.5 8 10 7.4

 

Toán rời rạc                                     
STT MSSV Họ và tên DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KT1 KT2 KT3 ĐD GK
1 2116110157 Ngô Đức Diệu                         9.2 9 9 10 9.3
2 2116220003 Nguyễn Trần Phương Dung     v                   8.7 8.5 8 9.1 8.6
3 2115220016 Nguyễn Trung Kiên       v     p           7.5 8 7.5 8.2 7.8
4 2115110134 Phạm Vũ Thanh Tiến                         5.8 7.5 6.5 10 7.3
5 2115110001 Đào Minh An                         3.5 5 6 10 5.8
6 2116110239 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1.2                       7 6 7 10 8.5
7 2116110100 Nguyễn Kế Hữu 1.5         v             6.5 7 7 9.1 8.8
8 2116110104 Lê Bảo Lâm 1.5                       7.5 7 7 10 9.3
9 2116110256 Đỗ Thị Trúc Mai 1.2                       6 9 6.5 10 9
10 2116110118 Nguyễn Hào Quang 1.2                       5 8 6 10 8.3
11 2116110279 Nguyễn Văn Thành                         7.8 7 7 10 7.8
12 2116110282 Lê Tấn Thịnh                         5 4.5 5.5 10 6
13 2116110281 Phạm Đức Thịnh 1.2                       6.5 8 6.5 10 8.9
14 2116110063 Đào Minh Trí             v           6.3 6.5 6 9.1 6.9
15 2116220004 Trần Thành Đạt             v           8 5 6.5 9.1 7
16 2115110169 Nguyễn Đức Hậu   v                     7 7 7 9.1 7.4
17 2116220014 Hồ Đức Nguyên               v v       8 8 6.5 8.2 7.7
18 2115110207 Nguyễn Hữu Trung   v           v v       4 6 5 7.3 5.5