Điểm hoc phần tin học thầy Đức lớp sáng thứ 6

LỚP TIN HỌC sáng thứ tư, Phòng D206      
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 CC KT1 KT2 DQT Thi ĐHP ghi chú
1 2118130184 Nguyễn Thị Kim Bích CCQ1813D     v           8 5 6 6.3 4.5 5.2  
2 2118260204 Vũ Thị Ngọc Mai Byă CCQ1826C p               9 8 8 8.3 6 6.9  
3 2117060006 Võ Đức Phương Chung CCQ1706A       v v v v   5 5 9.5 6.5 2.3 4 k file
4 2118160007 Đinh Thị Mỹ Duyên CCQ1816A           v v   7 5 8.5 6.8 9.3 8.3  
5 2117240250 Huỳnh Thị Cẩm Giang CCQ1724E       vs         10 9 9 9.3 7.8 8.4  
6 2118120103 Nguyễn Thị Hạnh CCQ1812B v     vs         9 5 8 7.3 6 6.5  
7 2118240012 Nguyễn Thị Thúy Hằng CCQ1824A     dt           9 7 6 7.3 1 3.5 k file
8 2118130130 Trịnh Thị Hằng CCQ1813C     dt           9 5 2 5.3 3.3 4.1  
9 2118160012 Văn Thị Huệ CCQ1816A                 10 8 9.5 9.2 7.8 8.3  
10 2118120642 Đào Gia Huy CCQ1812H   v     v v v   5 4 6.5 5.2 7 6.3  
11 2118130135 Hán Thị Thu Huyền CCQ1813C           v     7 2 2 3.7 2 2.7  
12 2118070067 Phan Lệ Huyền CCQ1807B                 10 9 9 9.3 8.3 8.7  
13 2118150030 Nguyễn Chánh Hưng CCQ1815A                 10 6 8 8 7 7.4  
14 2118270190 Phạm Hữu Phi Khánh CCQ1827C v v v v v v v v 0 0   0   v  
15 2118240018 Nguyễn Thị Thu Khảo CCQ1824A                 9 6 7.5 7.5 5 6  
16 2118270287 Cao Thủy Ngọc Lan CCQ1827D                 10 9 8.5 9.2   v  
17 2118160014 Đoàn Thị Ghi Lan CCQ1809A                 9 6 8 7.7 6.3 6.8  
18 2118140088 Dương Công Minh CCQ1814B                 10 8 7.5 8.5 5.8 6.9  
19 2118210169 Thi Thuyết My CCQ1821C v               9 8 9.5 8.8 7.5 8  
20 2118200132 Dương Thị Kiều Nhi CCQ1820B                 10 7 9.5 8.8 7.8 8.2  
21 2117240276 Nguyễn Thị Hồng Nhung CCQ1724E       vs         10 9 10 9.7 8.8 9.1  
22 2118130148 Lê Thị Quỳnh Như CCQ1813C   nc       v v   7 5 7 6.3 6.3 6.3  
23 2118030313 Lê Hữu Phước CCQ1803E                 10 7 9 8.7 5.8 6.9  
24 2118030315 Nguyễn Xuân Quang CCQ1803E                 10 8 8.5 8.8 6 7.1  
25 2118210179 Nguyễn Thị Mỹ Quyên CCQ1821C                 10 9 8.5 9.2 7 7.9  
26 2118130159 Trần Thị Thùy Sương CCQ1813C   cn dt v         7 7 8 7.3 8.5 8  
27 2118150067 Nguyễn Trần Chí Tân CCQ1815A     v           9 7 7.5 7.8 5.8 6.6  
28 2118160028 Cao Duy Phương Thảo CCQ1816A                 10 8 8.5 8.8 7.3 7.9  
29 2118100357 Lê Thị Như Thảo CCQ1810E     v   v v v   5 5 9 6.3 5 5.5  
30 2118270228 Phạm Thị Thảo CCQ1827C   dt vs           9 7 7 7.7 1 3.7 k file
31 2118210188 Trần Quý Thảo CCQ1821C                 9 5 6.5 6.8 6 6.3  
32 2118060075 Trần Ngọc Thân CCQ1806B       v         9 8 7.5 8.2 9 8.7  
33 2118150074 Nguyễn Quốc Thiện CCQ1821C                 8 5 4.5 5.8 5 5.3  
34 2118210191 Huỳnh Chí Thịnh CCQ1821C                 10 9 8.5 9.2 6.3 7.4  
35 2118100059 Võ Thị Minh Thư CCQ1810A   v       v v   6 5 7.5 6.2 4.8 5.3  
36 2118130228 Trần Thị Thương CCQ1813D                 9 7 6.5 7.5 5.8 6.5  
37 2118160031 Vũ Thị Thủy Tiên CCQ1809A     vs           9 6 5 6.7 6 6.3  
38 2118240058 Ngô Ngọc Trang CCQ1824A                 8 5 4.5 5.8 4 4.7  
39 2118240061 Ngô Xuân Trang CCQ1824A                 8 5 0 4.3 6 5.3  
40 2118070095 Trương Thị Mỹ Trâm CCQ1807B                 9 6 7.5 7.5 5 6  
41 2118030252 Võ Ngọc Trận CCQ1803D           v v   7 5 8.5 6.8 6 6.3  
42 2118170675 Nguyễn Minh Trí CCQ1817I                 10 8 7 8.3 7.5 7.8  
43 2118240064 Lê Thị Phương Trinh CCQ1824A                 10 8 7.5 8.5   v  
44 2118170681 Phan Văn Trường CCQ1817I                 9 6 6 7 5 5.8  
45 2118170685 Đoàn Công Viên CCQ1827D         v v v   6 5 8 6.3 5.8 6  
46 2118150088 Nguyễn Danh Vọng CCQ1815A v v v v v v v v 0 0   0   v  
47 2118030065 Nguyễn Trường Vương CCQ1803A         v       9 8 9 8.7 6.5 7.4  
48 2118160037 Đặng Thị Tuyết Vy CCQ1816A                 10 9 9 9.3 8.3 8.7  
49 2118100310 Nguyễn Thị Ái Vy CCQ1810D p t,dt dt t   t     5 8 3.5 5.5 5.5 5.5  
50 2118100076 Trần Thị Tường Vy CCQ1810A   v       v     8 7 9.5 8.2 6 6.9  
51   Phạm Lê Yến  Phụng                   10 9 8 9 6.3 7.4